Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Omdat goede afspraken, goede vrienden maken en een verwittigd mens er twee waard is.

Algemeen mbt fotografie en video

Foto en video gemaakt door ColourfulZebra kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op website, blog en facebook. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

Een fotosessie wordt betaald in twee delen. Bij boeking betaal je een niet te retourneren voorschot. De datum is pas gereserveerd na betaling van het voorschot. Wanneer je 48 uur of meer voorafgaand aan je sessie annuleert (bij ziekte of om een andere reden), word je de mogelijkheid aangeboden om -zonder het verlies van je voorschot- binnen de 45 dagen een nieuwe datum te kiezen. Deze nieuwe afspraak dient wel bij annulering vastgelegd worden zodat het voorschot kan gebruikt worden om de nieuwe datum vast te zetten.

 • Bij annulaties te wijten aan een annulatie van het event of een gedeelte van het event zal dit leiden tot verlies van het voorschot en andere reeds betaalde vergoedingen.
 • Annulaties te wijten aan het weer worden alleen toegestaan wanneer er écht guur weer voorspeld wordt. Sessies worden niet geannuleerd voor wind of bewolkt weer.

Ten laatste 3 uur voor de sessie zal de fotografe (telefonisch) meedelen of de sessie al dan niet wordt uitgesteld als gevolg van slechte weersomstandigheden.

Klanten begrijpen dat ze de mogelijkheid zullen worden aangeboden om binnen 45 dagen een nieuwe datum te kiezen en dat deze beschikbare tijden ook op weekdagen kunnen vallen. Bij slecht weer kunnen klanten ervoor kiezen om hun sessie op locatie toch binnenshuis te doen.

 • De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.
 • Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, neemt een gelijkwaardige fotograaf over met dezelfde stijl. Wanneer er geen vervanging wordt gevonden, krijgt de klant zijn voorschot terugbetaald en wordt hij beloond met een gratis shoot.
 • Gelieve -bij sessies op locatie- een 10 à 15 minuten vóór het afgesproken uur aan te komen op de afgesproken locatie.

Kom je tot 30 minuten te laat aan, zullen we de resterende tijd fotograferen maar zal de sessie niet worden verlengd. Er zijn geen uitzonderingen op deze regel, noch zal er een gedeeltelijke terugbetaling plaatsvinden.

Kom je later dan 30 minuten na de geplande starttijd van de sessie aan, zal je als een ‘no-show’ worden beschouwd en zal dit leiden tot verlies van je voorschot en eventuele andere reeds betaalde vergoedingen.

De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

ColourfulZebra zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden ColourfulZebra bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak is met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt.

Een fotosessie van ColourfulZebra wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijke gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen. ColourfulZebra behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten.
Bij gebruik van afbeeldingen op social media of elders online zorgt u ervoor Colourfulzebra bij elke foto te vermelden (of te taggen).

Het is niet toegestaan om de foto opnieuw te bewerken/manipuleren in welke vorm dan ook. Ook het aanbrengen van (Instagram) filters is niet toegestaan.

Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden.

De foto’s worden geleverd in jpg formaat, Het is niet toegestaan om de foto opnieuw te bewerken/manipuleren in welke vorm dan ook. Ook het aanbrengen van (Instagram) filters is niet toegestaan.

Digitale bestanden worden als jpeg-bestand geëxporteerd met het sRGB kleurprofiel, wat door de meeste fotolabs gebruikt wordt. Kies je fotolab/afdrukcentrale met zorg, je beslissing zal bepalend zijn voor de visuele kwaliteit van de geprinte producten.

ColourfulZebra raadt ten zeerste aan om foto’s te laten printen bij een professioneel fotolab. Je krijgt er kwalitatieve, professioneel afgedrukte foto’s tegen redelijke prijzen. Vermijd spotgoedkope print-services. Sommige fotolabs maken gebruik van een automatische foto-optimalisatie of kleurcorrectie. Als je kan, schakel deze sowieso UIT want dit komt foto’s die reeds bewerkt zijn niet ten goede.

ColourfulZebra is niet verantwoordelijk voor de prints die door het fotolab van jullie keuze gemaakt werden. Alle vragen ivm de kwaliteit van de afdrukken en vergrotingen gereproduceerd uit deze bestanden moeten worden gericht aan het desbetreffende lab.

Jullie kunnen natuurlijk altijd bij mij terecht voor meer advies hieromtrent.

Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf zelf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto’s kunnen verkregen worden op aanvraag, overige bewerkingen zijn enkel mogelijk indien het bijbestellingen van de foto’s betreft.

Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor:

 1. schade bij de opdrachtgever;
 2. indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten;
 3. lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden;
 4. verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.
 5. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.
 6. Colourfulzebra is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.

Dienstverlening

De dienstverlener verleent o.a. volgende diensten:

 • het uitvoeren van groot- en kleinhandel van beeldverwerking- en multimediatoepassingen.
 • het uitvoeren van opdrachten in de beeldvorming/grafische sector en dit in de meest uitgebreide betekenis van het woord;
 • het ondersteunen, het uitvoeren, het verlenen van bijstand, het geven van adviezen (niet beperkt tot financiële, technische, commerciële, administratieve, commerciële, marketing, sales) op het vlak van het beheer, strategie, organisatie van de opdrachtgever;
 • het uitvoeren van opdrachten in de administratieve sector;

De dienstverlening gebeurt ofwel bij de opdrachtgever ofwel bij de dienstverlener zelf. De dienstverlener gebruikt eigen materiaal en indien het nodig, vereist is voor de goede uitvoering van opdracht, ook het materiaal van de opdrachtgever.

In onderhavige algemene voorwaarden worden volgende begrippen gehanteerd:

 • De dienstverlener: ColourfulZebra vof
 • De opdrachtgever: diegene die de opdracht geeft aan de dienstverlener of goederen bestelt en/of koopt.
 • Partijen: de dienstverlener en de opdrachtgever

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaardenzijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen,  en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen “ColourfulZebra als dienstverlener”.

Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Door het ondertekenen “voor akkoord” van de bijlage aan de algemene voorwaarden of door bevestiging via e-mail van de tarieven, of door ondertekening van een overeenkomst, bestelbon, orderbevestiging, bevestigt de opdrachtgever kennisname en aanvaarding van de algemene voorwaarden van de dienstverlener. In geval van betaling van een voorschot bevestigt eveneens de opdrachtgever impliciet kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.

Prijzen

Alle prijzen zijn in euro’s. Er wordt gewerkt met dag- en projecttarieven. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de productie van door ColourfulZebra vof aan opdrachtgever te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant. Deze worden opgenomen in de offerte.

Voor consultancy-opdrachten wordt gewerkt met dag- en projecttarieven en deze zijn onderhevig aan 21% btw en steeds inclusief verplaatsingsonkosten.

Voor fotografie/video-opdrachten geldt het volgende:

 • voor particulieren geldt een btw-tarief van 6%; verplaatsingsonkosten worden altijd afzonderlijk vermeld.
 • voor niet-particulieren geldt een btw-tarief van 21% ; verplaatsingsonkosten worden altijd afzonderlijk vermeld.

Kosten niet inbegrepen in het tarief zullen op voorhand ter goedkeuring worden voorgelegd aan de opdrachtgever alvorens ze worden gefactureerd.

In geval er sprake is in de offerte, overeenkomst of orderbevestiging van een richttarief, indicatief tarief verbindt de opdrachtgever zich ertoe bij wijzigingen die op voorhand door de dienstverlener via e-mail zijn gemeld, onvoorwaardelijk te aanvaarden. De dienstverlener houdt meer- en minderwerken in een overzicht goed bij en voegt dit toe aan de factuur.

Totstandkoming overeenkomst

Alle mondelinge en schriftelijke offertes van ColourfulZebra zijn vrijblijvend. Offertes blijven 14 kalenderdagen geldig. Na 14 dagen vervalt de offerte en dient deze aan de huidige prijzen te worden aangepast. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

De aanvaarding van de offerte door schriftelijk akkoord van opdrachtgever binnen de geldigheidstermijn of door bevestiging via e-mail van de tarieven ervan brengt de overeenkomst tot stand. De verbintenissen van ColourfulZebra ingevolge de overeenkomst zullen door ColourfulZebra uitgevoerd worden van zodra alle noodzakelijke gegevens/materialen door de opdrachtgever worden overgemaakt.

ColourfulZebra kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Offertes zijn persoonlijk en kunnen niet zonder toestemming van ColourfulZebra aan derden ter inzage verstrekt worden, noch kunnen derden zich op de inhoud ervan beroepen.

Uitvoering van de overeenkomst

De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door gebruiker steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend, behoudens anders gemaakte schriftelijke afspraken.

De overeenkomst van de dienstverlener wordt behoudens andersluidende bepalingen opgenomen in de offerte, overeenkomst,  afgesloten voor bepaalde duur, met een opzegtermijn van zes weken. Deze opzeg gaat in de maandag volgend op de week waarin de opzeg is betekend. De opzeg dient via e-mail te gebeuren. Het betreft altijd een betaalde opzeg. In geval van eenzijdige verbreking van de te presteren opzeg, wordt deze omgezet in een verbrekingsvergoeding die de periode van vier weken dekt. De vergoeding wordt berekend op hetgeen 12 maanden gemiddeld ervoor is gefactureerd.

Indien de opdrachtgever zijn bestelling geheel of gedeeltelijk intrekt of in gebreke blijft, ontvangst te nemen van het geheel of van een gedeelte van de diensten, na hiertoe te zijn aangemaand bij aangetekend schrijven, heeft de dienstverlener de keuze hetzij de tenuitvoerlegging van het contract te eisen hetzij de ontbinding ervan; in dit laatste geval is een schadevergoeding aan de dienstverlener verschuldigd dewelke op niet herleidbare en forfaitaire wijze wordt vastgesteld op 15 % procent van de contractprijs of van het niet nagekomen gedeelte ervan, onverminderd bewijs van hogere schade.

De dienstverlener behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de opdrachtgever. Zijn eveneens redenen tot onmiddellijke beëindigen van de diensten:

 • de opdrachtgever vraagt bijkomende dienstverlening die onredelijk is in hoofde van de dienstverlener waarbij de dienstverlener dit gemotiveerd zal melden;
 • de dienstverlener meent dat ze niet tot een goed eindresultaat zal komen en zal dit gemotiveerd toelichten;
 • de opdrachtgever wijzigt zelf zaken aan de door de dienstverlener uitgevoerde diensten die leiden tot het niet goed verder uitvoeren van de dienstverlening door de dienstverlener;
 • een onrespectvolle behandeling door de opdrachtgever van de dienstverlener;
 • de opdrachtgever houdt na aandringen in hoofde van de dienstverlener langdurig noodzakelijke informatie achter om de opdracht correct te kunnen uitvoeren;
 • ondanks herhaaldelijk aandringen tot het correct betalen van de factuur, stelt de dienstverlener vast dat de opdrachtgever regelmatig te laat betaald.

Wijziging overeenkomst

Indien ColourfulZebra door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door foutieve opdracht en/of briefing of door een significante wijziging van werkvolume in de opdracht door de opdrachtgever genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden worden toegevoegd aan de originele goedgekeurde offerte en opnieuw ter goedkeuring worden voorgelegd aan de opdrachtgever.

Wanneer de opdrachtgever een volledig nieuwe opdrachtomschrijving voorziet doordat er tijdens het ontwerpproces wordt overgestapt naar een nieuwe basisformulering dewelke niet overeenkomt met de initiële opdracht, wordt de originele opdrachtomschrijving als uitgevoerd beschouwd en is de opdrachtgever verplicht het gehele bedrag van de opdracht te voldoen. Voor de nieuwe opdrachtomschrijving wordt er een nieuwe offerte opgemaakt en aan de opdrachtgever voorgelegd.

Vertragingen voortvloeiend uit veranderingen van de initiële opdracht vallen onder geen beding onder de verantwoordelijkheid van ColourfulZebra en zullen in geen geval aanleiding geven tot annulering van de bestelling of tot schadevergoeding, van welke aard ook.

Herroepen opdracht

Wanneer de opdrachtgever na goedkeuring van de offerte beslist de opdracht af te breken, in eender welk stadium van het proces, is hij verplicht het gehele bedrag dat ColourfulZebra zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht te voldoen.

Ontbinding en beëindiging

Wanneer er sprake is van van haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van ColourfulZebra redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft ColourfulZebra het recht om deze opdracht te beëindigen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft zij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid, en is zij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen.

Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van ColourfulZebra redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat zij de opdracht verder vervult, dan heeft ColourfulZebra, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

De opdrachtgever wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien opdrachtgever niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

Onverminderd andersluidende bepalingen, kan elke partij onmiddellijk, van rechtswege een einde stellen aan de onderhavige overeenkomst, zonder inachtname van een opzegtermijn, in volgende gevallen:

 • Indien de andere partij nalaat haar verbintenissen op correcte wijze na te komen, en deze situatie niet verholpen of voldoende bijgestuurd heeft, binnen de 15 kalenderdagen volgend op een ingebrekestelling verzonden bij aangetekend schrijven; of
 • Ingeval van misleiding, bedrog, intentionele fout of misbruik van middelen die door de opdrachtgever ter beschikking gesteld zijn.
 • Ingeval van een fundamentele inbreuk, zijnde en inbreuk die dermate ernstig is dat de partij die ze maakt weet of behoort te weten dat zij schade zal veroorzaken aan de andere partij of die een miskenning inhoudt van contractuele verplichtingen waaraan de andere partij een groot belang mag hechten omdat ze tot de essentie van de overeenkomst behoren, zoals bijvoorbeeld doch niet limitatief:
  • de dienstverlener aanzetten tot het uitvoeren van frauduleuze activiteiten
  • het aanzetten tot het niet respecteren van de vigerende wetgeving;
 • Ingeval van faillissement, gerechtelijk akkoord of maatregelen van beslag waardoor de goede uitvoering van de overeenkomst ernstig in het gedrang komt voor de andere partij.

Indien de overeenkomst wordt beëindigd om bovenstaande redenen heeft de benadeelde partij steeds het recht om nog een bijkomende schadevergoeding te vorderen, minstens gelijk aan de bedongen opzegtermijn.

Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

De dienstverlener is uitdrukkelijk gerechtigd om de overeenkomst als vervallen en niet van toepassing te beschouwen in geval van (een vordering tot) faillissement, in vereffeningstelling, ontbinding, bewezen herhaalde wanbetaling en/of onvermogen van de opdrachtgever. In geval de dienstverlener toepassing maakt van deze bepaling wordt de overeenkomst geacht nooit uitwerking te hebben gehad, onverminderd het recht van de dienstverlener op volledige schadeloosstelling.

Overmacht

De dienstverlener is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van ColourfulZebra opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door ColourfulZebra niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

Indien ColourfulZebra bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Auteursrecht en eigendomsrechten

De geleverde ontwerpen, onder welke vorm ook, blijven eigendom van ColourfulZebra. Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, die allen ontwikkeld werden door ColourfulZebra, komen toe aan ColourfulZebra. Ook niet gekozen ontwerpen en/of onderdelen van ontwerpen mogen niet gebruikt noch doorgegeven worden aan derden. Indien dit toch gebeurd, is men van rechtswege schuldig aan oneerlijke concurrentie of een daad van namaking. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen ColourfulZebra en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening, blijven deze rechten bij ColourfulZebra

Auteursrechthebbende

ColourfulZebra garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen, dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

Eigen promotie

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft ColourfulZebra de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

Aansprakelijkheid

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

De dienstverlener verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van de dienstverlener zijn middelenverbintenissen.

De dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de opdrachtgever.

De dienstverlener is gevrijwaard van elke aansprakelijkheid in het geval de dienstverlening niet kan worden gegarandeerd wanneer de opdrachtgever niet alle knowhow en andere benodigde informatie meedeelt of bezorgt, ook confidentiële, die de dienstverlener nodig heeft voor de vervulling van zijn opdrachten.

De dienstverlener zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de opdrachtgever of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van de dienstverlener of een aangestelde/uitvoerder.

De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van ColourfulZebra voor de bewezen directe schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van ColourfulZebra toekomende honorarium.

Verwerking persoonsgegevens

De dienstverlener kan in functie van  de nieuwe Wet op de Verwerking van Persoonsgegevens (GDPR) in sommige gevallen aanzien worden als “verwerker” van persoonsgegevens, en in die zin zal er met de opdrachtgever desgevallend een aparte verwerkersovereenkomst worden opgemaakt.

Betaling

Onze facturen zijn betaalbaar in de valuta waarin is gefactureerd en door middel van storting op een door ColourfulZebra aangewezen bankrekening.

ColourfulZebra heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

ColourfulZebra heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door ColourfulZebra, totdat de vooruitbetaling is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is ColourfulZebra bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor ColourfulZebra voortvloeiende schade.

ColourfulZebra is gerechtigd de afgifte van producten, diensten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan gebruiker verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

Voor fotografie-opdracht geldt 15 dagen factuurdatum, voor consultancy-opdracht geldt 30 dagen factuurdatum.

Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard. Eigen aanpassingen van de opdrachtgever aan geleverde diensten heffen elke grond tot klacht op.

Bij ontstentenis van betaling binnen de overeengekomen termijn, zullen vanaf de vervaldag op het onbetaald bedrag van de betrokken factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn gelijk aan 10%. Eveneens is de opdrachtgever bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, ten titel van schadebeding een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het op de vervaldag onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 75 EUR, onverminderd het recht van de dienstverlener een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van grotere werkelijk geleden schade.

De dienstverlener behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de opdrachtgever de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de opdrachtgever maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Ingeval de contractuele relatie beëindigd is, kan de dienstverlener schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de opdrachtgever, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn, conform de bepalingen van artikel 14  van de Wet Financiële Zekerheden van 15 december 2004.

Onverminderd de overige rechten van ColourfulZebra uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens gebruiker gehouden om de incassokosten te vergoeden die ColourfulZebra heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in het arrondissement van ColourfulZebra.

Tot zekerheid van al haar verbintenissen, uit welke hoofde ook, zo contractuele als buitencontractuele, t.a.v. de dienstverlener, verleent de opdrachtgever een pand op al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welken hoofde ook, zoals onder meer, handelsvorderingen, vergoedingen uit hoofde van prestaties en diensten en vorderingen in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.

Kennisgevingen

Alle mededelingen en kennisgevingen, vereist of toegelaten uit hoofde van huidige overeenkomst en/of haar uitvoering, dienen te gebeuren per gewoon schrijven of e-mail aan de adressen bij aanvang van de overeenkomst, of aan elk ander adres dat door één van de partijen minstens één maand op voorhand schriftelijk is meegedeeld aan de andere partijen per aangetekend schrijven, behoudens anders bepaald in een overeenkomst of offerte.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk anders voorzien in deze algemene voorwaarden, kunnen deze slechts gewijzigd of aangevuld worden door middel van een schriftelijke overeenkomst, ondertekend door de behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers van alle partijen. Deze wijzigingen zullen als bijlage bij onderhavige algemene voorwaarden gevoegd worden.

Geschillen en toepasselijk recht

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen de dienstverlener en de opdrachtgever de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

De Algemene Voorwaarden worden beheerst door en zijn opgesteld krachtens Belgisch recht.  De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Op alle contracten met de dienstverlener en leveringen en werken door de dienstverlener is enkel het Belgische recht van toepassing. Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst en alle bijlagen. In geval van geschil dienen partijen zich te wenden tot de bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de dienstverlener, tenzij een partij vooraf aan het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vraagt om een scheidsgerecht te vormen met één of drie scheidsrechters, te kiezen uit het tableau van www.arbiters.be. Het scheidsgerecht zal de Standard Dispute Rules van het Instituut voor Arbitrage toepassen. Deze overeenkomst vervangt alle hiermee strijdige b