Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden – Fotografie

Omdat goede afspraken, goede vrienden maken en een verwittigd mens er twee waard is.

Algemeen

Foto en video gemaakt door ColourfulZebra kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op website, blog en facebook. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

Een fotosessie wordt betaald in twee delen. Bij boeking betaal je een niet te retourneren voorschot. De datum is pas gereserveerd na betaling van het voorschot. Wanneer je 48 uur of meer voorafgaand aan je sessie annuleert (bij ziekte of om een andere reden), word je de mogelijkheid aangeboden om -zonder het verlies van je voorschot- binnen de 45 dagen een nieuwe datum te kiezen. Deze nieuwe afspraak dient wel bij annulering vastgelegd worden zodat het voorschot kan gebruikt worden om de nieuwe datum vast te zetten.

 • Bij annulaties te wijten aan een annulatie van het event of een gedeelte van het event zal dit leiden tot verlies van het voorschot en andere reeds betaalde vergoedingen.
 • Annulaties te wijten aan het weer worden alleen toegestaan wanneer er écht guur weer voorspeld wordt. Sessies worden niet geannuleerd voor wind of bewolkt weer.

Ten laatste 3 uur voor de sessie zal de fotografe (telefonisch) meedelen of de sessie al dan niet wordt uitgesteld als gevolg van slechte weersomstandigheden.

Klanten begrijpen dat ze de mogelijkheid zullen worden aangeboden om binnen 45 dagen een nieuwe datum te kiezen en dat deze beschikbare tijden ook op weekdagen kunnen vallen. Bij slecht weer kunnen klanten ervoor kiezen om hun sessie op locatie toch binnenshuis te doen.

 • De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.
 • Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, neemt een gelijkwaardige fotograaf over met dezelfde stijl. Wanneer er geen vervanging wordt gevonden, krijgt de klant zijn voorschot terugbetaald en wordt hij beloond met een gratis shoot.
 • Gelieve -bij sessies op locatie- een 10 à 15 minuten vóór het afgesproken uur aan te komen op de afgesproken locatie.

Kom je tot 30 minuten te laat aan, zullen we de resterende tijd fotograferen maar zal de sessie niet worden verlengd. Er zijn geen uitzonderingen op deze regel, noch zal er een gedeeltelijke terugbetaling plaatsvinden.

Kom je later dan 30 minuten na de geplande starttijd van de sessie aan, zal je als een ‘no-show’ worden beschouwd en zal dit leiden tot verlies van je voorschot en eventuele andere reeds betaalde vergoedingen.

De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

ColourfulZebra zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden ColourfulZebra bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak is met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt.

Een fotosessie van ColourfulZebra wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijke gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen. ColourfulZebra behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten.
Bij gebruik van afbeeldingen op social media of elders online zorgt u ervoor Colourfulzebra bij elke foto te vermelden (of te taggen).

Het is niet toegestaan om de foto opnieuw te bewerken/manipuleren in welke vorm dan ook. Ook het aanbrengen van (Instagram) filters is niet toegestaan.

Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden.

De foto’s worden geleverd in jpg formaat, Het is niet toegestaan om de foto opnieuw te bewerken/manipuleren in welke vorm dan ook. Ook het aanbrengen van (Instagram) filters is niet toegestaan.

Digitale bestanden worden als jpeg-bestand geëxporteerd met het sRGB kleurprofiel, wat door de meeste fotolabs gebruikt wordt. Kies je fotolab/afdrukcentrale met zorg, je beslissing zal bepalend zijn voor de visuele kwaliteit van de geprinte producten.

ColourfulZebra raadt ten zeerste aan om foto’s te laten printen bij een professioneel fotolab. Je krijgt er kwalitatieve, professioneel afgedrukte foto’s tegen redelijke prijzen. Vermijd spotgoedkope print-services. Sommige fotolabs maken gebruik van een automatische foto-optimalisatie of kleurcorrectie. Als je kan, schakel deze sowieso UIT want dit komt foto’s die reeds bewerkt zijn niet ten goede.

ColourfulZebra is niet verantwoordelijk voor de prints die door het fotolab van jullie keuze gemaakt werden. Alle vragen ivm de kwaliteit van de afdrukken en vergrotingen gereproduceerd uit deze bestanden moeten worden gericht aan het desbetreffende lab.

Jullie kunnen natuurlijk altijd bij mij terecht voor meer advies hieromtrent.

Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf zelf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto’s kunnen verkregen worden op aanvraag, overige bewerkingen zijn enkel mogelijk indien het bijbestellingen van de foto’s betreft.

Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor:

 1. schade bij de opdrachtgever;
 2. indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten;
 3. lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden;
 4. verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.
 5. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.
 6. Colourfulzebra is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.

Facturatie en betalingen

De fotografe zal voor het verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan de klant. Betaling kan per overschrijving.

Voor een geboekte fotoshoot zal een voorschotfactuur worden bezorgd van 20% van het totale factuurbedrag.

De betalingen gebeuren op het rekeningnummer BE95 7360 5168 1058 na toezending van factuur en voor levering van de beelden.

Bedragen zijn verschuldigd binnen de 15 dagen na factuurdatum.

Na afloop betalingstermijn zijn van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verschuldigd :

 • een factuurinterest van 1% per maand en dit voor elke begonnen maand.
 • Een schadebeding van 10%

Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding.

Bij niet of laattijdige betaling houdt ColourfulZebra zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.

Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Gent. Onmogelijk wordt, hetzij mogelijk mits voldoende reservekopieën gemaakt te hebben. Klanten zullen hiervan niet voorafgaand op de hoogte gebracht worden en erkennen dat professioneel gedrukte items, digitale bestanden of back-ups na het verwijderen van de bestanden niet meer beschikbaar zullen zijn.